Warunki Techniczne

Produkcji i zabudowy wylewanego betonu komórkowego – pianobetonu

PIANOBETON – jest to wylewany beton komórkowy, czyli materiał cementowy z mechanicznie wprowadzoną pianą, powodującą zamknięcie pęcherzyków powietrza w powstającej masie. Do jego produkcji stosuje się cement, wodę, środek pianotwórczy oraz wypełniacze.
Pianobeton produkuje się w specjalnym urządzeniu, bezpośrednio na placu budowy, gdzie wężami podawany jest do miejsca zabudowy. Pęcherzyki powietrza zawarte w masie wywołują zjawisko łożyska i w efekcie dużą płynność masy o konsystencji jogurtu. Ta właściwość zapewnia dokładne i szczelne wypełnienie wszelkich przestrzeni czy nierówności, a także dobrą spójność i zdolność łączenia z innymi materiałami, zwłaszcza pochodzenia cementowego.
Pęcherzyki powietrza powodują, że powstające pory są zamknięte i działają jako mikro kompensatory niwelujące skurcze podczas wiązania cementu i podczas eksploatacji.
Pianobeton może być podawany pod ciśnieniem (np. dla wypełnień instalacji kanalizacyjnych, przepustów, portali itp.).
Warunkiem fizycznym są dodatnie temperatury otoczenia – powyżej +50 C.

  • Zalecana minimalna grubość warstwy PB – 5 cm.
  • Maksymalna grubość warstwy, przy jednorazowym wylewaniu : 20 – 100 cm, zależnie od gęstości PB i temperatury otoczenia. Kolejne warstwy można wylewać po kilkunastu godzinach.
  • Minimalna temperatura otoczenia podczas wylewania + 5 °C.
  • Uzyskiwana równość płaszczyzny podłoża  10 mm/2m.
  • Możliwość formowania spadków do 1,5 % przy jednorazowym wykonaniu, i do nawet 3 % przy metodzie warstwowego nalewania oraz zastosowaniu przegród ograniczających płynięcie.
  • Urządzenie produkcyjne ma niezależny napęd, a specjalna pompa jelitowa umożliwia podawanie wytwarzanej masy bez dodatkowego oprzyrządowania na wysokość do 30 m i odległość 120 m z wydajnością 20 – 25 m3 /h.
  • Specjalna zaprawa cementowo piaskowa do produkcji pianobetonu jest dostarczana z lokalnych węzłów betoniarskich, które wykonują ją na podstawie dostarczonych przez WAJM receptur. Dla każdej gęstości jest inna receptura.
  • Pielęgnacji wylanego pianobetonu w zasadzie nie prowadzi się, gdyż jest to uciążliwe, a często wręcz niemożliwe ze względu na wydłużoną początkową fazę wiązania pianobetonu. Dlatego przyjmuje się niższe parametry wytrzymałościowe, które i tak spełniają wymagania. Gdy z różnych względów konieczne jest uzyskanie parametrów wytrzymałościowych wyższych od założonych, wskazane jest, zwłaszcza przy wysokich temperaturach powietrza, prowadzenie pielęgnacji pianobetonu poprzez polewanie go wodą, a w miejscach gdzie występują duże przewiewy przykrycie folią w ciągu 24 h od wylania, jak tylko jest to możliwe.

Andrzej Chady