OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA

wg PN – EN ISO 6946 DLA PRZEGRODY POZIOMEJ

Dane wejściowe:

Układ warstw – materiały:

  • kostka granitowa d1 = 0.15 [m]; 1 = 3.50 [W/(mK)]
  • podsypka piaskowa d2 = 0.05 [m]; 2 = 0.55 [W/(mK)]
  • izolacja wodochronna-papa d3 = 0.005 [m]; 3 = 0.18 [W/(mK)]
  • pianobeton PB 600 d4 = 0.04 [m]; 4 = 0.13 [W/(mK)]
  • pianobeton PB 500 d5 = 0.08 [m]; 5 = 0.08 [W/(mK)]
  • strop żelbetowy d6 = 0.20 [m]; 6 = 1.70 [W/(mK)]

Wielkości – współczynnika przewodzenia ciepła wg Załącznika krajowego NC.

Obliczenie całkowitego oporu cieplnego komponentu budowlanego RT [m2K/W]

RT = Rsi + R1 + R2+ R3+ R4+ R5+ Rse

gdzie: Rsi, Rse – opory przejmowania ciepła w [m2K/W] wg Tablicy 1 PN.

Rsi = 0.10

Rse = 0.04

R1 = 0.04

R2 = 0.09

R3 = 0.03

R4 = 0.31

R5 = 1.00

R6 = 0.12

RT = 1.73 [m2K/W]

Ri = di/i

Obliczenie współczynnika przewodzenia ciepła U [W/(m2K)]

U = 1/R
U = 1/1.73 = 0,58 [m2K/W]